«ԽԱՂԱՂՈւԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ COVID 19-ից» 4-րդ ամենամյա մրցույթ


Ծրագրիտեսակը-մրցույթ

Ովքե՞րկարողենդիմել- 15-29 տարեկանբոլորպատանիներնուերիտասարդներըինչպեսՀայաստանից, այնպեսէլաշխարհիտարբերերկրներից

Դիմելուվերջնաժամկետը- 2020 թ. մայիսի 5-ը

Սիրելի՛դպրոցականներևերիտասարդներ, «Կանայքհանունզարգացման» հասարակականկազմակերպություննհայտարարումէխաղաղությանթեմայովնկարներիևէսսեների 4-րդ  ամենամյամրցույթը՝ «Խաղաղությանդասեր COVID19-ից»խորագրով (նշվածհղումովկարողեքծանոթանալնախորդմրցույթներին ) :

Այսօրողջմարդկությանըպատուհասածկորոնավիրուսիհամավարակնուաշխարհիշատերկրներումստեղծվածարտակարգդրությունըմիլիոնավորմարդկանցստիպելէմնալտանը՝խաթարելովբոլորիբնականոնկյանքնուաշխատանքայինռիթմը։

Չնայածբոլորդժվարություններին, այսօրմենքբոլորսնաևհնարավորությունունենքսովորելու, դասերքաղելուևնորհայացքովնայելուփոփոխվողիրավիճակին։

Մրցույթինպատակնէցույցտալ, թեինչպեսէազդելայսհամավարակըաշխարհիտարբերերկրներիդպրոցականներիուերիտասարդներիանձնականկյանքիումտածելակերպիվրա, ինչդասերէքաղելնրանցիցյուրաքանչյուրնուողջմարդկությունը COVID19 կոչվողհամավարակից, ինչպիսինկլինիաշխարհըհամավարակիցհետո, ինչառաջարկություններունեննրանքքաղաքականգործիչներին, ղեկավարներին` նվազեցնելուանհավասարությունը, աղքատությունը, ռասիզմը, ազգայնականտրամադրությունները, պատերազմները, աշխարհիտարբերմասերումտիրողէկոլոգիականաղետըևայլն։

Մանրամասները`https://wfd.am/archives/6054?lang=hy&fbclid=IwAR1ZniHz-sbaGwC_Fk0mHHqogJnTcYnfZjUwuLTAdtr2iD-pEq6pLCFrMec