ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու Եվ Շիրակի մարզերի գյուղական /միավորված/ եվ սահմանամերձ համայնքների զարգացմանն աջակցող միջոլորտային դրամաշնորհի հայտ ներկայացնելու հրավեր


Կազմակերպություն-«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ

Դրամաշնորհի տեսակը- տեղական, մարզային

Դրամաշնորհների տրամադրման չափը-  8000-10000 Եվրոյին համարժեք դրամ

Ովքե՞ր կարող են դիմել-ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի մարզերում գործող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, փոքր և միջին ձեռնարկությունները

Դիմելու վերջնաժամկետը-2020 թվականի մարտի 2-ը ներառյալ մինչև ժամը 17:00

«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «ԱՐԱՄԱԶԴ. ՍՄԱՐԹ» (Հզոր, Արդի, Ակտիվ, Պատասխանատու, Թափանցիկ) ծրագրի շրջանակներում հայտարարվում է միջոլորտային համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի առաջին փուլը, որին հրավիրվում են մասնակցելու ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի մարզերում գործող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, փոքր և միջին ձեռնարկությունները:

Միջոլորտային համագործակցության դրամաշնորհի նպատակը.

Նպաստել գյուղական միավորված, այդ թվում սահմանամերձ համայնքներում առկա համայնքային զարգացմանն ուղղված առաջնահերթ հիմնախնդիրների լուծմանը՝ ՔՀԿ-ՏԻՄ-ՓՄՁ միջոլորտային համագործակցության խթանման միջոցով:

Միջոլորտային համագործակցության դրամաշնորհի արդյունքները.

Համայնքային զարգացմանն ուղղված միջոլորտային դրամաշնորհային ծրագրերը պետք է նպաստեն հետևյալ արդյունքների հասանելիությանը.

  • Միավորված գյուղական և սահմանամերձ համայնքներում սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում` եկամտաբեր գործունեության խթանման միջոցով.
  • Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում երիտասարդների արտահոսքի կանխարգելում` նոր հնարավորությունների ստեղծման միջոցով.
  • Գյուղական համայնքներում մասնագիտական ուսուցման որակի բարձրացում՝ գործատուների հետ արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ներդրման միջոցով
  • Գյուղարտադրության խթանում և գյուղական տուրիզմի զարգացում՝ ավանդական և նորարական լուծումների կիրառմամբ.
  • Համայնքային ենթակառուցվածքների բարենորոգում, հզորացում, համայնքային ծառայությունների որակի բարելավում՝ նորարարական լուծումների, էներգաարդյունավետ նորարարական համակարգերի ներդրման և բարելավման միջոցով.
  • Գյուղական վայրերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում՝ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով.
  • Համայնքային առաջնային կարևորության հիմնախնդիրների լուծում՝ երիտասարդական նախաձեռնողականության խթանման միջոցով
  • ՏԻՄ գործունեության բարելավում՝ քաղաքացիական մասնակցության ակտիվացման և հանրային վերահսկողության մեխանիզմների հզորացման միջոցով
Մանրամասները՝ https://caritas.am/hy/grant-application-competition/